انواع بلبرینگ

انواع بلبرینگ را بهتر بشناسید

/kinds-of-bearings

بیرینگ ها با توجه به انواع کاربرد بلبرینگ دسته بندی می شوند. برای  مثال  مشخصه اصلی تمایز بین بیرینگ های شعاعی از بیرینگ های محوری راستای  اعمال  بار اصلی به آنها می باشد. همچنین شکل اجزای غلتنده نیز نشانه اصلی  تمایز  بین بلبرینگ ها و رولبرینگ ها می باشد. بلبرینگ ها بصورت کلی به دو  دسته  بلبرینگ و رولبرینگ تقسیم می شوند. هر کدام از این نوع به دسته بندی  دارند.در ادامه با انواع بلبرینگ بهتر آشنا می‌شوید